Copyright 2017 - เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-2579 - 0113

ประมวลภาพโครงการ "พัฒนาหอพัก"

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ประมวลภาพโครงการ "การส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย"

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 59 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤศจิกายน 2560
Payment date between: 1 - 7 November, 2017 via Krungsri Bank

ดาวน์โหลดใบชำรพค่าธรรมเนียม!! Download Bill Payment!!

หอพัก ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิต
1. หอพักพุทธชาด ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
2. หอพักขจีนุช ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
3. หอพักลีลาวดี ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
4. หอพักเฟื่องฟ้า ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
5. หอพักสุพรรณิการ์ ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
6. หอพักแสงจันทร์ ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
7. Krissana International Dormitory Utility fees Name of the student who have to pay

 

 

รับสมัครนิสิตเข้าอยู่หอพัก

***************************ประกาศ ปี 2560**************************************

- ประกาศรับสมัครอาจารย์หอพัก-60-รอบ-2
- ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง การปิดหอพักภาคต้นและเปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

- ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560

 

*********************************************************************************
- ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในหอพัก (หอพักใน) ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

- ประกาศปิดปรับปรุงตึก 14 , 15

- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 
- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
- ขอเชิญชวนนิสิตตึกพัก/หอพัก เข้าร่วมส่งโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ...

******************************ประกาศ ปี 2559*********************************
- ทำเนียบอาจารย์หอพัก ปีการศึกษา 2559
- แบบยืนยันการอยู่หอพักภายใน
กองกิจการนิสิต เรื่อง การปิดหอพักภาคต้น และเปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
- หอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลรายละเอียดหอพักใน
- เส้นทางรถประจำทางผ่านหอพักใน มก.

หอพักซอยพหลโยธิน 45 [Soi Phahonthin 45 Dormitory]
- การรับสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หอพักซอยพหลโยธิน 45)
Krissana International Dormitory Application [Download the application form or Housing Rules and Regulations]
รายละเอียดการเข้าพัก หอพักซอยพหลโยธิน 45 ข้อมูลพร้อมภาพประกอบ 
- อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค่าปรับต่างๆของหอพักซอยพหลโยธิน 45 รายละเอียดเพิ่มเติม

- ประมวลข้อมูล "โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักซอยพหลโยธิน 45 ประจำปี 2560"
- คู่มือหอพักซอยพหลโยธิน 45 ดาวน์โหลด 
-
 รายชื่อนิสิตชำระค่าธรรมเนียมหอพัก กรณีตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีได้ 
รายชื่อนิสิตชำระค่าธรรมเนียมหอพัก กรณีตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีไม่ได้


 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Search

หน้าที่ 2

ประมวลภาพโครงการ "พัฒนาหอพัก"

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ประมวลภาพโครงการ "การส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย"

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 59 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

หน้าที่ 3

ประมวลภาพโครงการ "พัฒนาหอพัก"

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ประมวลภาพโครงการ "การส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย"

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 59 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

f t g