Copyright 2017 - เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-2579 - 0113

***************************ประกาศ ปี 2560**************************************

- ประกาศรับสมัครอาจารย์หอพัก-60-รอบ-2
- ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง การปิดหอพักภาคต้นและเปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

- ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560

 

*********************************************************************************
- ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในหอพัก (หอพักใน) ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

- ประกาศปิดปรับปรุงตึก 14 , 15

- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 
- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
- ขอเชิญชวนนิสิตตึกพัก/หอพัก เข้าร่วมส่งโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ...

******************************ประกาศ ปี 2559*********************************
- ทำเนียบอาจารย์หอพัก ปีการศึกษา 2559
- แบบยืนยันการอยู่หอพักภายใน
กองกิจการนิสิต เรื่อง การปิดหอพักภาคต้น และเปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
- หอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลรายละเอียดหอพักใน
- เส้นทางรถประจำทางผ่านหอพักใน มก.

หอพักซอยพหลโยธิน 45 [Soi Phahonthin 45 Dormitory]
- การรับสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หอพักซอยพหลโยธิน 45)
Krissana International Dormitory Application [Download the application form or Housing Rules and Regulations]
รายละเอียดการเข้าพัก หอพักซอยพหลโยธิน 45 ข้อมูลพร้อมภาพประกอบ 
- อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค่าปรับต่างๆของหอพักซอยพหลโยธิน 45 รายละเอียดเพิ่มเติม

- ประมวลข้อมูล "โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักซอยพหลโยธิน 45 ประจำปี 2560"
- คู่มือหอพักซอยพหลโยธิน 45 ดาวน์โหลด 
-
 รายชื่อนิสิตชำระค่าธรรมเนียมหอพัก กรณีตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีได้ 
รายชื่อนิสิตชำระค่าธรรมเนียมหอพัก กรณีตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีไม่ได้


 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Search

หน้าที่ 2

ประมวลภาพโครงการ "พัฒนาหอพัก"

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ประมวลภาพโครงการ "การส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย"

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 59 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

หน้าที่ 3

ประมวลภาพโครงการ "พัฒนาหอพัก"

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ประมวลภาพโครงการ "การส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย"

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 59 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

f t g