• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2018 - เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-2579 - 0113

***************************ประกาศ ปี 2560**************************************

1.ประกาศรายชื่อนิสิตชายที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
- รายชื่อนิสิตตึก-5-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตตึก-12-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตตึก-13-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตหอ-13-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตหอ-14-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
2.ประกาศรายชื่อนิสิตหญิงที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
- รายชื่อตึกพักหญิงชงโค-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อตึกพักหญิงชวนชม-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตตึกบุษกร-ภาคต้น-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอขจรรัตน์-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอคัทลียา-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอพุทธรักษา-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอราชาวดี-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อหอพักหญิงมหาหงส์-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
*******************************************************************************

- ประกาศรับสมัครอาจารย์หอพัก-60-รอบ-2
- ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง การปิดหอพักภาคต้นและเปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

- ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560 รอบ 2

*********************************************************************************

-
- ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในหอพัก (หอพักใน) ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

- ประกาศปิดปรับปรุงตึก 14 , 15

- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 
- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
- ขอเชิญชวนนิสิตตึกพัก/หอพัก เข้าร่วมส่งโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ...

******************************ประกาศ ปี 2559*********************************
- ทำเนียบอาจารย์หอพัก ปีการศึกษา 2559
- แบบยืนยันการอยู่หอพักภายใน
กองกิจการนิสิต เรื่อง การปิดหอพักภาคต้น และเปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
- หอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลรายละเอียดหอพักใน
- เส้นทางรถประจำทางผ่านหอพักใน มก.

หอพักซอยพหลโยธิน 45 [Soi Phahonthin 45 Dormitory]
- การรับสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หอพักซอยพหลโยธิน 45)
Application for Krissana International Dormitory [Download the application form or Housing Rules and Regulations]
รายละเอียดการเข้าพัก หอพักซอยพหลโยธิน 45 ข้อมูลพร้อมภาพประกอบ 
- อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค่าปรับต่างๆของหอพักซอยพหลโยธิน 45 รายละเอียดเพิ่มเติม

- ประมวลข้อมูล "โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักซอยพหลโยธิน 45 ประจำปี 2560"
- คู่มือหอพักซอยพหลโยธิน 45 ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดการชำระเงินผ่านการตัดบัญชีธนาคาร และกำหนดการตัดบัญชีธนาคาร 
-
 รายชื่อนิสิตชำระค่าธรรมเนียมหอพักเดือนมกราคม 2561 กรณีตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีได้ 
- รายชื่อนิสิตชำระค่าธรรมเนียมหอพักเดือนมกราคม 2561 กรณีตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีไม่ได้

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Search

หน้าที่ 2

ประมวลภาพโครงการ "พัฒนาหอพัก"

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ประมวลภาพโครงการ "การส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย"

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 59 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

หน้าที่ 3

ประมวลภาพโครงการ "พัฒนาหอพัก"

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ประมวลภาพโครงการ "การส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย"

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 59 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

f t g