Copyright 2018 - เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-2579 - 0113

ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณ อาคารกองกิจการนิสิต ตึกพัก/หอพัก อาคารกิจกรรมและพื้นที่ทำกิจกรรม ต่างๆ

รวมไปถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ระบบสาธารณูปโภคและดูแลการปฏิบัตงานของแม่บ้านและเจ้าหน้าที่

- ขันตอนแจ้งซ่อม

หน้าที่และความรับผิดชอบงาน      

 • หน่วยอาคารและสถานที่
  • ควบคุมดูแลและจัดระบบงานธุรการของหน่วยอาคารและสถานที่
  • ควบคุมดูแลกลั่นกรองเรื่องขั้นต้นในการนำเสนอเรื่องเพื่อเสนอผ่านหัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่  เสนอหัวหน้างานหอพัก
  • ควบคุมดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยหน่วยอาคารและสถานที่
  • ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
  • ควบคุมดูแลจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคตเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายผ่านหัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่  และหัวหน้างานหอพัก
  • ควบคุมดูแลการทำงานเจ้าหน้าที่สนาม
  • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
  • ประสานงานด้านการให้บริการและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ควบคุมดูแลวัสดุงานบ้าน
  • ควบคุมดูแลการใช้สาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ
  • ควบคุมดูแลงานจัดทำแผนหน่วยอาคารและสถานที่
  • ควบคุมดูแลรักษาและจัดทำแผนงบประมาณปรับปรุงหอพักและบริเวณโดยรอบ
  • ควบคุมดูแลสวัสดิการภายในหน่วยอาคารและสถานที่
  • ความคุมดูแลหน่วยอาคารและสถานที่  ตึก ๘ หอ ๓ และหอ ๔ อาคารดนตรีไทย   อาคารวงดนตรีรวมดาวกระจุย  อาคารค่ายอาสาพัฒนา
  • ควบคุมการดำเนินงานวันพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของหน่วยอาคารและสถานที่
  • ควบคุมดูแลการจัดทำปฏิทินหน่วยอาคารและสถานที่
  • ควบคุมดูแลประสานงานภายนอกที่ขอรับการสนับสนุนด้านหน่วยอาคารและสถานที่
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรหน่วยอาคารและสถานที่  จำนวน 63 คน    
  • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของที่พักนิสิตและชมรม
  • ควบคุมดูแลวัสดุและครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้                  
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้บริการนิสิต / บุคลากร / หน่วยงานภายในและภายนอก ในการขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
  • อำนวยความสะดวกในการขอความอนุเคราะห์ใช้และจัดสถานที่ภายในและภายนอกอาคาร   
  • ดูแลด้านความปลอดภัยโดยการ ตรวจสอบพฤติกรรมนิสิต และบุคคลที่เข้าใช้อาคาร ผ่าน ระบบกล้องวงจรปิด
  • ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน
  • ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน
  • ดูแลระบบ lan ภายในหน่วยงาน
  • ดูแลการจัดทำสารสนเทศหอพัก
  • ดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Search

หน้าที่ 2

ประมวลภาพโครงการ "พัฒนาหอพัก"

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ประมวลภาพโครงการ "การส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย"

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 59 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

หน้าที่ 3

ประมวลภาพโครงการ "พัฒนาหอพัก"

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

ประมวลภาพโครงการ "การส่งเสริมความรู้การป้องกันอัคคีภัย"

วันที่ 4 - 5 เม.ย. 59 ณ หอพักซอยพหลโยธิน 45 คลิกที่นี่!!

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

f t g