Copyright 2018 - เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-2579 - 0113

รับสมัครนิสิตเข้าอยู่หอพัก

ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
Payment date between: 1 - 7 February, 2018 via Krungsri Bank

ดาวน์โหลดใบชำรพค่าธรรมเนียม!! Download Bill Payment!!

หอพัก ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิต
1. หอพักพุทธชาด ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
2. หอพักขจีนุช ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
3. หอพักลีลาวดี ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
4. หอพักเฟื่องฟ้า ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
5. หอพักสุพรรณิการ์ ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
6. หอพักแสงจันทร์ ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
7. Krissana International Dormitory Utility fees List of student who pay utility fees

 

 

***************************ประกาศ ปี 2560**************************************

1.ประกาศรายชื่อนิสิตชายที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
- รายชื่อนิสิตตึก-5-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตตึก-12-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตตึก-13-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตหอ-13-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตหอ-14-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
2.ประกาศรายชื่อนิสิตหญิงที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
- รายชื่อตึกพักหญิงชงโค-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อตึกพักหญิงชวนชม-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตตึกบุษกร-ภาคต้น-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอขจรรัตน์-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอคัทลียา-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอพุทธรักษา-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอราชาวดี-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อหอพักหญิงมหาหงส์-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
*******************************************************************************

- ประกาศรับสมัครอาจารย์หอพัก-60-รอบ-2smilesmile
- ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง การปิดหอพักภาคต้นและเปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

- ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560
 

*********************************************************************************

-
- ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในหอพัก (หอพักใน) ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

- ประกาศปิดปรับปรุงตึก 14 , 15

- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 
- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
- ขอเชิญชวนนิสิตตึกพัก/หอพัก เข้าร่วมส่งโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ...

******************************ประกาศ ปี 2559*********************************
- ทำเนียบอาจารย์หอพัก ปีการศึกษา 2559
- แบบยืนยันการอยู่หอพักภายใน
กองกิจการนิสิต เรื่อง การปิดหอพักภาคต้น และเปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
- หอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลรายละเอียดหอพักใน
- เส้นทางรถประจำทางผ่านหอพักใน มก.

หอพักซอยพหลโยธิน 45 [Soi Phahonthin 45 Dormitory]
- การรับสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หอพักซอยพหลโยธิน 45 [Applying Process]
Krissana International Dormitory Application [Download the application form or Housing Rules and Regulations]
รายละเอียดการเข้าพัก หอพักซอยพหลโยธิน 45 ข้อมูลพร้อมภาพประกอบ 
- อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค่าปรับต่างๆของหอพักซอยพหลโยธิน 45 รายละเอียดเพิ่มเติม

- ประมวลข้อมูล "โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักซอยพหลโยธิน 45 ประจำปี 2560"
- คู่มือหอพักซอยพหลโยธิน 45 ดาวน์โหลด 
- ข้อกำหนดการชำระเงินผ่านการตัดบัญชีธนาคารและกำหนดการตัดบัญชีธนาคาร
- รายชื่อนิสิตชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ซ.45 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 *กรณีตัดเงินได้
- รายชื่อนิสิตชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ซ.45 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 **กรณีตัดเงินไม่ได้


 

---------------------------------------------------------------------------------------------

***************************ประกาศ ปี 2560**************************************

1.ประกาศรายชื่อนิสิตชายที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
- รายชื่อนิสิตตึก-5-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตตึก-12-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตตึก-13-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตหอ-13-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
- รายชื่อนิสิตหอ-14-ภาคปลาย-60-4-ธ.ค.-60
2.ประกาศรายชื่อนิสิตหญิงที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
- รายชื่อตึกพักหญิงชงโค-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อตึกพักหญิงชวนชม-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตตึกบุษกร-ภาคต้น-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอขจรรัตน์-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอคัทลียา-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอพุทธรักษา-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อนิสิตหอราชาวดี-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
- รายชื่อหอพักหญิงมหาหงส์-ภาคปลาย-2560-4-ธ.ค.60
*******************************************************************************

- ประกาศรับสมัครอาจารย์หอพัก-60-รอบ-2
- ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง การปิดหอพักภาคต้นและเปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

- ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560 รอบ 2

*********************************************************************************

-
- ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักอาศัยภายในหอพัก (หอพักใน) ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

- ประกาศปิดปรับปรุงตึก 14 , 15

- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 
- ประกาศเปิดหอพักและการชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 
- ขอเชิญชวนนิสิตตึกพัก/หอพัก เข้าร่วมส่งโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ...

******************************ประกาศ ปี 2559*********************************
- ทำเนียบอาจารย์หอพัก ปีการศึกษา 2559
- แบบยืนยันการอยู่หอพักภายใน
กองกิจการนิสิต เรื่อง การปิดหอพักภาคต้น และเปิดหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
- หอพักเอกชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลรายละเอียดหอพักใน
- เส้นทางรถประจำทางผ่านหอพักใน มก.

หอพักซอยพหลโยธิน 45 (Soi Phaholyothin 45 Dormitory)
>  การรับสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หอพักซอยพหลโยธิน 45)
>  Application for Krissana International Dormitory (Download the application form or Housing Rules and Regulations)
>  รายละเอียดการเข้าพัก หอพักซอยพหลโยธิน 45 ข้อมูลพร้อมภาพประกอบ 
>  อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค่าปรับต่างๆของหอพักซอยพหลโยธิน 45 รายละเอียดเพิ่มเติม

>  ประมวลข้อมูล "โครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพักซอยพหลโยธิน 45 ประจำปี 2560"
>  คู่มือหอพักซอยพหลโยธิน 45 ดาวน์โหลด
>  ข้อกำหนดการชำระเงินผ่านการตัดบัญชีธนาคาร และกำหนดการตัดบัญชีธนาคาร 
>  รายชื่อนิสิตชำระค่าธรรมเนียมหอพักเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กรณีตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีได้ 
>  รายชื่อนิสิตชำระค่าธรรมเนียมหอพักเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กรณีตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีไม่ได้
>  ประมวลภาพบรรยากาศโครงการจิตอาสา (20 มกราคม 2561) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

อาจารย์พิกุล บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต,๒๕๕๑

ในอดีตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีลักษณะเป็นทุ่งนาห่างไกลจากบ้านเมือง สภาพเเวดล้อม โดยรอบยังเป็นทุ่งนา ซึ่งมีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่า "ทุ่งบางเขน" นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกคนต้องอยู่หอพัก เพราะมหาวิทยาลัยอยู่ไกล การเข้าถึงนั้นลำบาก เเละนิสิตต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับพืชเเละสัตว์เป็นจำนวนมาก การพักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดสร้างหอพักเพื่อเป็นสวัสดิการให้เเก่นิสิต เพื่ออำนวยความสะดวก ให้เเก่นิสิตพระพิรุณรับน้อง (๒๕๒๔ - ๒๕๒๕) หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสมัยนั้นถือว่าเป็นการศึกษาให้เปล่า คือนักศึกษาไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียน เเละค่าหอพัก เเต่ต้องจ่ายค่าอาหารเดือนละ ๑๕ บาท (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๗ : ๑๙ ) มหาวิทยาลัยได้สร้างหอพักเรียงตามเเถวถนน หอ ๑ จรดสายเมน ประตู ๑ ถึงโรงสูบ ลักษณะเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น มีมุขยื่นออกมา ชั้นบนเป็นหอนอน ชั้นล่าเป็นตู้เก็บเสื้อผ้า โต๊ะทำงานเเละสิ่งอำนวยความสะดวกอีกตามสมควร สำหรับห้องสุขาใช้รวมกัน ด้านหลังเป็นโรงอาหารเเละโรงครัว นิสิตทุกคนต้องมารับประทานอาหารทุกมื้อ ต่อมามหาวิทยาลัยมีโครงการเพิ่มคณะวิชา เเละรับนิสิตเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น จึงได้สร้างหอพักเพิ่มขึ้น ๙ หลัง ๑๕ หลัง เเละ ๒๓ หลัง ตามลำดับ

ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๙๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนิสิตเป็นชายล้วน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงมีนิสิตหญิงเข้ามาศึกษาเป็นรุ่นเเรก หอพักหญิงในช่วงเเรกๆ มีหอพัก ๑๐ ก. เเละหอพัก ๑๐ ข. โดยที่หอพัก ๑๐ ก. เป็นหอพักหญิง ๒ ชั้น ซึ่งมีมาก่อนหอพักหญิง ๑๐ ข. ซึ่งดัดเเปลงมาจาก บ้านพักอาจารย์ มีชั้นเดียว หอพักหญิง อยู่ตรงข้าม กับเรือนเเถวข้าราชการชั้นจัตวา ซึ่งเเต่ละหอพักมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เตียงชั้นเดียว โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เป็นต้น ส่วนห้องน้ำเป็นลักษณะห้องน้ำรวมอยู่ทางเเต่ละปีกของอาคาร ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูเเลนิสิต หอพักหญิงในสมัยก่อนไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันนี้ เเต่อยู่ใกล้ๆ กัน คือบริเวณที่ตั้งของสำนักพิพิธภัณฑ์เเละ วัฒนธรรมการเกษตร ซึ่งอยู่ภายใต้การดูเเลของหน่วยหอพัก ซึ่งสมัยก่อนเป็นหน่วยงานเล็กๆ ที่ทำการอยู่ที่ตึกสัตวบาล (สหกรณ์ร้านค้า มก. ในปัจจุบัน) ซึ่งบริเวณโดยรอบของหอพักหญิงติดกับฟาร์มเลี้ยงไก่เเละบ่อปลา ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยมีจำนวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น จึงได้สร้างหอพักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้ ตึกพักหญิงบุษกร ต่อมาสร้างหอพักหญิงราชาวดี ขจีนุช พุทธรักษา มหาหงส์ ชงโค เเละตึกพักหญิงชวนชม ตึกพักชายที่ ๑๒, ๑๓, ๑๔ เเละสุดท้ายตึกพักชายที่ ๑๕ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สร้างเป็นหอพักหญิง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูกหรือเเปลงทดลองทางการเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ มหาวิทยาลัยได้ตั้งองค์การนิสิตขึ้นเป็นครั้งเเรก เก็บค่าหอพัก๖๐ บาท พ.ศ. ๒๔๙๙ นิสิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพักปีละ ๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมหอพักได้เพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ ค่าธรรมเนียมได้เพิ่มขึ้นเป็นภาคการศึกษาละ ๕๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งเป็นปีเเรกที่มีการนำน้ำประปามาใช้ในหอพักเเทนการใช้น้ำบาดาล ในปัจจุบันเสียค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเปลี่ยนเเปลงมาจาก ๗๕๐ บาท ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๘

Search

หน้าที่ 2

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
Payment date between: 1 - 7 February, 2018 via Krungsri Bank

ดาวน์โหลดใบชำรพค่าธรรมเนียม!! Download Bill Payment!!

หอพัก ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิต
1. หอพักพุทธชาด ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
2. หอพักขจีนุช ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
3. หอพักลีลาวดี ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
4. หอพักเฟื่องฟ้า ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
5. หอพักสุพรรณิการ์ ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
6. หอพักแสงจันทร์ ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
7. Krissana International Dormitory Utility fees List of student who pay utility fees

 

 

 รับสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หอพักซอยพหลโยธิน 45) 

1. การรับสมัคร (For Applying)
 • นิสิตที่สนใจสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หอพักซอยพหลโยธิน 45) สามารถ Download ใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานหอพักสุพรรณิการ์
 • กรณีนิสิตระดับปริญญาโทและเอก และนิสิตต่างชาติ สามารถสมัคร Download Application Form ได้ที่สำนักงานหอพักกฤษณา
 • For the foreign students, please Download Application Form and send it to Krissana International Dormitory office or send by this email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

2. คุณสมบัติการสมัครเข้าอยู่หอพัก (Required Qualifications)

 • นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ทุกชั้นปี
 • นิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนิสิตต่างชาติ (Student who study at the Master's Degree, Ph.D. and Foreign Students)
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง (Those who do not have a contagious disease)
3. เอกสารประกอบการสมัคร (Required Documents)
    3.1 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                           จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน                                         จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาใบ KU2 (สำหรับนิสิตปี 1 ใช้ใบ ปพ.1)      จำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)                  จำนวน 3 ใบ
 • ใบตรวจสุขภาพ (สำหรับนิสิตปี 1)
 • หลักฐานการเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อหักค่าธรรมเนียมหอพัก (สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • หมายเหตุ นิสิตที่มีบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาอื่น ต้องนำบัญชีธนาคารไปแจ้งที่ธนารคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ทางธนาคารดำเนินการหักค่าธรรมเนียมหอพักผ่านบัญชีต่อไป

    3.2 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้     

 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                  จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน                                จำนวน 1 ใบ
 • สำเนา Transcript (ของเทอมปัจจุบัน )      จำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)         จำนวน 3 ใบ

    3.3  Required Documents for the Foreign Students      

 • A Copy of Passport                                
 • A Copy of Visa
 • A Certificate Letter from the Faculty of KU
 • Picture 3x4cm. 3 pictures (Taken within the Last 6 months)                   
4. ขั้นตอนการสมัคร (The Application Process)
 • Download Application Form (ใบสมัคร) หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานหอพักสุพรรณิการ์
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานหอพัก
 • ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับเลือกห้องพัก ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30  น.
 • สามารถติดต่อรับกุญแจห้องพักได้ที่สำนักงานหอพัก ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30  น.
5. อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (Room Rental Fee)

    นิสิตระดับปริญญาตรี ก่อนปีการศึกษา 2557 ตัวอย่างห้องพัก (Preview)

 • ค่าเช่าห้องพักเดือนปัจจุบัน     จำนวน   1,800    บาท
 • ค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า           จำนวน    1,800    บาท   (สำหรับกรณีเดือนสุดท้ายที่สละสิทธิ์)
 • ค่าประกันของเสียหาย            จำนวน    2,000    บาท
 • ค่าบัตรคีย์                              จำนวน      100    บาท
  รวมทั้งสิ้น  คนละ  5,700  บาท

    นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ขึ้นไป

 • ค่าเช่าห้องพักเดือนปัจจุบัน    จำนวน     2,300  บาท
 • ค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า           จำนวน     2,300  บาท  (สำหรับกรณีเดือนสุดท้ายที่สละสิทธิ์)
 • ค่าประกันของเสียหาย            จำนวน     2,000  บาท
 • ค่าบัตรคีย์การ์ด                      จำนวน        100  บาท
  รวมทั้งสิ้น  คนละ  6,700  บาท 


    นิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนิสิตต่างชาติ **หอพักกฤษณา (หอพักนานาชาติ) ตัวอย่างห้องพัก (Preview)

 • ค่าเช่าห้องพักเดือนปัจจุบัน     จำนวน   6,000  บาท
 • ค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า            จำนวน   6,000   บาท  (สำหรับกรณีเดือนสุดท้ายที่สละสิทธิ์)
 • ค่าประกันของเสียหาย             จำนวน   6,000   บาท
 • ค่าบัตรคีย์การ์ด                       จำนวน      100   บาท
  รวมทั้งสิ้น  คนละ  18,100  บาท

    Room Rental Fee for student who study at the Master's Degree, Ph.D. and Foreign Students at Krissana International Dormitory

 • Monthly Rental                       6,000 baht/Month
 • Monthly Rental in Advance    6,000 baht/Room  (for the last month)
 • Damage Guarantee Deposit  6,000 baht/Room
 • Key Card Fee                           100 baht/Person
  Total  18,100 baht

6. เงื่อนไขการอยู่หอพัก (General Agreement)

    นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ทุกชั้นปี
 • พักห้องละ 4 คน
 • ห้ามโอนสิทธิ์การเข้าพักให้กับบุคคลอื่น
 • ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด
 • ต้องเข้าพักอย่างน้อย 6 เดือน  จึงจะสามารถสละสิทธิ์และขอคืนเงินประกันของเสียหายได้

    นิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนิสิตต่างชาติ

 • พักห้องละไม่เกิน 2 คน
 • ห้ามโอนสิทธิ์การเข้าพักให้กับบุคคลอื่น
 • ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด
 • ต้องเข้าพักอย่างน้อย 6 เดือน  จึงจะสามารถสละสิทธิ์และขอคืนเงินประกันของเสียหายได้

    Foreign Students

 • Limited 2 people for 1 room.
 • Provided only for international students, graduate students and individual.
 • Do not transfer the room to another person.
 • All residents have to respect and follow the regulations of Krissana International Dormitory.
 • Must stay at least 2 months (In case of exchange students who need to study 5 months or more than 5 months)**
7. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก (Facilities in the room)
 • ตู้เสื้อผ้า (Closet)
 • ห้องน้ำ (Private Bathroom)
 • โต๊ะเขียนหนังสือและเก้าอี้ (Table and Chair)
 • เตียงนอน(เตียงเดี่ยว) +ที่นอน +หมอน (Single bed 3.5 foot)
 • เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)
 • ตู้เย็น (Refrigerator), เครื่องทำน้ำอุ่น (Water heater), โทรทัศน์ (TV) **Only for Krissana International Dormitory**
8. สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก (Facilities in the Dormitory)
 • ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
 • ร้านกาแฟ (Coffee Shop)
 • ร้านอาหาร (Restaurant)
 • ร้านซักรีด (Laundry Service)
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ (Coin-Operated Laundry)
 • ตู้น้ำร้อนน้ำเย็น (Free Drinking Water)
 • ลิฟต์โดยสาร (Elevator)
 • ห้อง Study  Room หรือ ห้อง  Common Room
 • โทรทัศน์ส่วนกลาง (Local Satellite TV) 
 • บริการยืมจักรยาน (Bicycle Rental Service)
9. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)
 • กล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ระบบคีย์การ์ด (Key Card System)
 • ระบบสัญญาณเตือนไฟ (Fire Alarm System)
 • ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light System)
 • อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Equipment)
 • บันไดหนีไฟ (Fire Escape)
 • ระบบพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง (24 Hours Security System)
10. การบริการด้านการจราจร (Transportation Services)
 • บริการรถรับ-ส่ง  ของมหาวิทยาลัยฯระหว่างหอพักและหอสมุด  ตั้งแต่เวลา  07.00 - 21.00 น. (Shuttle Bus Service: 7 AM - 9 PM)
 • บริการยืมจักรยานของมหาวิทยาลัย (Bicycle Rental Service)
 • **---------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2942-7790, 0-2942-7797 หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “หอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45”
     For more information, please contact Krissana International Dormitory or Tel +66 (0) 2942 7719 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน้าที่ 3

 


ประเภทหอพัก

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

 รวม 

หลัง

จำนวน

หลัง

จำนวน

 หลัง

จำนวน 

หอพักใน มก.

7

1,150

8

1,095

 15

2,245 

หอพักซอยพหลโยธิน 45

1

408

5

2,052

 7

2,604 

นานาชาติ 

แยกชั้น ชายและหญิง  

 1 

 144  

รวมจำนวนทั้งสิ้น

4,849 คน

ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
Payment date between: 1 - 7 February, 2018 via Krungsri Bank

ดาวน์โหลดใบชำรพค่าธรรมเนียม!! Download Bill Payment!!

หอพัก ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิต
1. หอพักพุทธชาด ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
2. หอพักขจีนุช ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
3. หอพักลีลาวดี ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
4. หอพักเฟื่องฟ้า ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
5. หอพักสุพรรณิการ์ ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
6. หอพักแสงจันทร์ ค่าสาธารณูปโภค รายชื่อนิสิตชำระค่าสาธารณูปโภค
7. Krissana International Dormitory Utility fees List of student who pay utility fees

 

 

 รับสมัครเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หอพักซอยพหลโยธิน 45) 

1. การรับสมัคร (For Applying)
 • นิสิตที่สนใจสมัครเข้าอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หอพักซอยพหลโยธิน 45) สามารถ Download ใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่สำนักงานหอพักสุพรรณิการ์
 • กรณีนิสิตระดับปริญญาโทและเอก และนิสิตต่างชาติ สามารถสมัคร Download Application Form ได้ที่สำนักงานหอพักกฤษณา
 • For the foreign students, please Download Application Form and send it to Krissana International Dormitory office or send by this email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

2. คุณสมบัติการสมัครเข้าอยู่หอพัก (Required Qualifications)

 • นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ทุกชั้นปี
 • นิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนิสิตต่างชาติ (Student who study at the Master's Degree, Ph.D. and Foreign Students)
 • ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง (Those who do not have a contagious disease)
3. เอกสารประกอบการสมัคร (Required Documents)
    3.1 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                           จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน                                         จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาใบ KU2 (สำหรับนิสิตปี 1 ใช้ใบ ปพ.1)      จำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)                  จำนวน 3 ใบ
 • ใบตรวจสุขภาพ (สำหรับนิสิตปี 1)
 • หลักฐานการเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อหักค่าธรรมเนียมหอพัก (สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • หมายเหตุ นิสิตที่มีบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาอื่น ต้องนำบัญชีธนาคารไปแจ้งที่ธนารคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ทางธนาคารดำเนินการหักค่าธรรมเนียมหอพักผ่านบัญชีต่อไป

    3.2 สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้     

 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                  จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน                                จำนวน 1 ใบ
 • สำเนา Transcript (ของเทอมปัจจุบัน )      จำนวน 1 ใบ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)         จำนวน 3 ใบ

    3.3  Required Documents for the Foreign Students      

 • A Copy of Passport                                
 • A Copy of Visa
 • A Certificate Letter from the Faculty of KU
 • Picture 3x4cm. 3 pictures (Taken within the Last 6 months)                   
4. ขั้นตอนการสมัคร (The Application Process)
 • Download Application Form (ใบสมัคร) หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานหอพักสุพรรณิการ์
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานหอพัก
 • ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับเลือกห้องพัก ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30  น.
 • สามารถติดต่อรับกุญแจห้องพักได้ที่สำนักงานหอพัก ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30  น.
5. อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (Room Rental Fee)

    นิสิตระดับปริญญาตรี ก่อนปีการศึกษา 2557 ตัวอย่างห้องพัก (Preview)

 • ค่าเช่าห้องพักเดือนปัจจุบัน     จำนวน   1,800    บาท
 • ค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า           จำนวน    1,800    บาท   (สำหรับกรณีเดือนสุดท้ายที่สละสิทธิ์)
 • ค่าประกันของเสียหาย            จำนวน    2,000    บาท
 • ค่าบัตรคีย์                              จำนวน      100    บาท
  รวมทั้งสิ้น  คนละ  5,700  บาท

    นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ขึ้นไป

 • ค่าเช่าห้องพักเดือนปัจจุบัน    จำนวน     2,300  บาท
 • ค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า           จำนวน     2,300  บาท  (สำหรับกรณีเดือนสุดท้ายที่สละสิทธิ์)
 • ค่าประกันของเสียหาย            จำนวน     2,000  บาท
 • ค่าบัตรคีย์การ์ด                      จำนวน        100  บาท
  รวมทั้งสิ้น  คนละ  6,700  บาท 


    นิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนิสิตต่างชาติ **หอพักกฤษณา (หอพักนานาชาติ) ตัวอย่างห้องพัก (Preview)

 • ค่าเช่าห้องพักเดือนปัจจุบัน     จำนวน   6,000  บาท
 • ค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า            จำนวน   6,000   บาท  (สำหรับกรณีเดือนสุดท้ายที่สละสิทธิ์)
 • ค่าประกันของเสียหาย             จำนวน   6,000   บาท
 • ค่าบัตรคีย์การ์ด                       จำนวน      100   บาท
  รวมทั้งสิ้น  คนละ  18,100  บาท

    Room Rental Fee for student who study at the Master's Degree, Ph.D. and Foreign Students at Krissana International Dormitory

 • Monthly Rental                       6,000 baht/Month
 • Monthly Rental in Advance    6,000 baht/Room  (for the last month)
 • Damage Guarantee Deposit  6,000 baht/Room
 • Key Card Fee                           100 baht/Person
  Total  18,100 baht

6. เงื่อนไขการอยู่หอพัก (General Agreement)

    นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ทุกชั้นปี
 • พักห้องละ 4 คน
 • ห้ามโอนสิทธิ์การเข้าพักให้กับบุคคลอื่น
 • ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด
 • ต้องเข้าพักอย่างน้อย 6 เดือน  จึงจะสามารถสละสิทธิ์และขอคืนเงินประกันของเสียหายได้

    นิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนิสิตต่างชาติ

 • พักห้องละไม่เกิน 2 คน
 • ห้ามโอนสิทธิ์การเข้าพักให้กับบุคคลอื่น
 • ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักอย่างเคร่งครัด
 • ต้องเข้าพักอย่างน้อย 6 เดือน  จึงจะสามารถสละสิทธิ์และขอคืนเงินประกันของเสียหายได้

    Foreign Students

 • Limited 2 people for 1 room.
 • Provided only for international students, graduate students and individual.
 • Do not transfer the room to another person.
 • All residents have to respect and follow the regulations of Krissana International Dormitory.
 • Must stay at least 2 months (In case of exchange students who need to study 5 months or more than 5 months)**
7. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก (Facilities in the room)
 • ตู้เสื้อผ้า (Closet)
 • ห้องน้ำ (Private Bathroom)
 • โต๊ะเขียนหนังสือและเก้าอี้ (Table and Chair)
 • เตียงนอน(เตียงเดี่ยว) +ที่นอน +หมอน (Single bed 3.5 foot)
 • เครื่องปรับอากาศ (Air Condition)
 • ตู้เย็น (Refrigerator), เครื่องทำน้ำอุ่น (Water heater), โทรทัศน์ (TV) **Only for Krissana International Dormitory**
8. สิ่งอำนวยความสะดวกภายนอกห้องพัก (Facilities in the Dormitory)
 • ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)
 • ร้านกาแฟ (Coffee Shop)
 • ร้านอาหาร (Restaurant)
 • ร้านซักรีด (Laundry Service)
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ (Coin-Operated Laundry)
 • ตู้น้ำร้อนน้ำเย็น (Free Drinking Water)
 • ลิฟต์โดยสาร (Elevator)
 • ห้อง Study  Room หรือ ห้อง  Common Room
 • โทรทัศน์ส่วนกลาง (Local Satellite TV) 
 • บริการยืมจักรยาน (Bicycle Rental Service)
9. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)
 • กล้องวงจรปิด (CCTV)
 • ระบบคีย์การ์ด (Key Card System)
 • ระบบสัญญาณเตือนไฟ (Fire Alarm System)
 • ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light System)
 • อุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Equipment)
 • บันไดหนีไฟ (Fire Escape)
 • ระบบพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง (24 Hours Security System)
10. การบริการด้านการจราจร (Transportation Services)
 • บริการรถรับ-ส่ง  ของมหาวิทยาลัยฯระหว่างหอพักและหอสมุด  ตั้งแต่เวลา  07.00 - 21.00 น. (Shuttle Bus Service: 7 AM - 9 PM)
 • บริการยืมจักรยานของมหาวิทยาลัย (Bicycle Rental Service)
 • **---------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2942-7790, 0-2942-7797 หรือแฟนเพจเฟสบุ๊ค “หอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45”
     For more information, please contact Krissana International Dormitory or Tel +66 (0) 2942 7719 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

f t g