พิมพ์
รายละเอียด: หมวด: Uncategorised | เผยแพร่เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2559 | ฮิต: 6912

หน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต

          เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลความปลอดภัยทางด้านร่างกายและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิตรวมถึงการรายงานเหตุการณ์และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเกี่ยวกับการให้ความช่วย เหลือแก่นิสิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฯ จะประจำอาคารตึกพัก หอพัก และอาคารกิจกรรม จำนวน 18 อาคาร ในพื้นที่รับผิดชอบ

วันเวลาปฏิบัติราชการ

           ปฏิบัติหน้าที่ 24 ชม. จัดเป็น 3 ผลัด พลัดที่ 1 เวลา 7.30 – 16.00 น. พลัดที่ 2 เวลา 15.30 – 00.00 น. และพลัดที่ 3 เวลา 23.30  – 08.00 น.

1.  ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ หากชำรุดหรือเสียหายต้องรายงานทุกครั้ง  

2.  ดูแลรักษาความปลอดภัยบุคลากรและนิสิต ตึกพัก/หอพัก

3.  ตรวจบัตรหอพัก บุคคลภายนอก ทุกครั้งเมื่อมีการเข้า – ออก

4.  อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่บุคลากรและนิสิต

5.  ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวรั้ว ปิด – เปิด ประตูทางเข้า – ออก ตามเวลาที่กำหนด

6.  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่โดยรอบจุดปฏิบัติงาน

7.  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุ แล้วประสานงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

8.  ห้ามหาบเร่ แผงลอย ล้อเลื่อน รถรับซื้อของเก่า รถซาเล้งเก็บขยะ เข้าภายในพื้นที่บริเวณรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต

9.  ดูแลห้ามมีการจับสัตว์น้ำภายในพื้นที่บริเวณรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต

10. ให้เดินตรวจสอบพื้นที่ในระยะรับผิดชอบทุกๆ 1 ชั่วโมง

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หน้าที่

ผลัดที่ 1

ผลัดที่ 2

ผลัดที่ 3

รวมกำลัง

หัวหน้าหน่วย

1

1

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย

1

1

1

3

พนักงานรักษาความปลอดภัย

17

18

18

53

รวมทั้งหมด

57